Roman Pešek

MAN - 05

Fundraising aneb Jak získat sponzory a dárce

Tento kurz je zaměřen na oblast firemního dárcovství. V jeho rámci se účastníci zorientují ve fundraisingových metodách a konceptu fundraisingu jako dlouhodobé a systematické činnosti, která musí být přirozeně integrována do strategie organizace. S ohledem na charakter kurzu zaměřeného na vyjednávání s dárci na tuto úvodní část navazuje kurz „Fundraising II“, který je věnován komunikačnímu tréninku.
Obsah kurzu: východiska fundraisingu, etický rozměr; profil fundraisera, jeho dovednosti a osobnost; stanovení cílů komunikace a obsahu a jednotlivých kroků nutných pro úspěšné jednání; komunikační strategie zaměřená na vztahy s donátory a na výsledek v podobě získání daru; získání nových a udržení stávajících sponzorů a dárců; varianty spolupráce s dárci v oblasti nefinanční podpory; motivace donátorů

Účastníci kurzu mají základní přehled ve fundraisingových metodách – jak získat a udržet sponzory a dárce. Získají několik variant pro tvorbu/aktualizaci databáze dárcům a metodiku jejich oslovování. Součástí kurzu je uvedení příkladů z praxe. Účastníci tak získají základní představu o výhodách, limitech a nárocích fundraisingové činnosti, včetně prezentování výsledku výzkumu v oblasti fundraisingu ve vztahu k dárcům, jejich motivaci a obvyklé výši darů.

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Pomůckypsací potřeby
Lektor
Roman Pešek
Bc. Roman Pešek, Efektivní kurzy.cz Lektor kurzů Efektivní komunikace, Prezentační dovednosti v praxi, Time managment, Fundraising, Základní kurz pro manažery a Rozšířený kurz pro manažery. Poskytuje odborné poradenství – fundraising, komunikační dovednosti a sebeřízení. V oblasti vzdělávání, rozvoje a řízení působí téměř 15 let. V minulosti pracoval jako metodik nestátních neziskových organizací Pardubického kraje, fundraiser, personalista, lektor kurzů měkkých dovedností, moderátor odborných konferencí, kmenový vychovatel, vedoucí linky důvěry, operátor call centra a obchodník. Několik let dobrovolnicky organizoval a celoročně vedl skautský oddíl - včetně vedení táborů. Vzdělání lektora a absolvované kurzy Univerzita Hradec Králové – speciální pedagog. Výcvik v koučování, Výcvikový program manažerských dovedností, Výcvikový program selfmanažerských dovedností, Time management IV generace, Komunikační dovednosti, Moderní profesionál, Práce se stresem a duševní výkonnost, Týmová práce a spolupráce, Psychosociální výcvik, Telefonická krizová intervence, Pokračovací kurz krizové intervence, Internetové poradenství, Telefonická komunikace, Projektové řízení, Vstupní vzdělání úředníků samosprávných celků a mnohaleté individuální i týmové manažerské supervize a koučování.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

MAN - 18

Fundraising II aneb Jak vyjednávat se sponzory a dárci

Tento kurz je zaměřen praktické vyzkoušení si uzavírání dohod se sponzory a s donátory. V jeho rámci si účastníci v malých skupinkách vyzkouší v rámci modelových situací a za podpory lektora vyjednávat s donátorem o podpoře svého projektu. Získávají rozvojovou zpětnou vazbu, jejímž cílem je identifikace silných a rozvoj slabších míst v procesu vyjednávání v oblasti verbální i neverbální komunikace, díky čemuž dojde k vyšší míře připravenosti na jednání se stávajícími i budoucími sponzory a dárci. Obsah kurzu: modelové situace ve skupinkách, definování role pozorovatele, vyjednavače a donátora, rekapitulace metod zpětné vazby, definování okruhů témat modelových situací zaměřených na komunikaci s donátory.

Účastníci kurzu si s ohledem na svoji dosavadní praxi a zaměření kurzu pro oblast fundraisingu vyzkouší několik modelových situací vyjednávání se sponzory a s donátory. V malých skupinkách si vyzkouší doporučení z předchozího kurzu a ze své dosavadní praxe. Získávají informaci o svých silných stránkách v oblasti komunikace a doporučení pro rozvoj stránek slabších. Zvýší se míra jejich připravenosti pro reálné jednání se sponzory s cílem získání finančních i nefinančních darů.

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
Lektor
Roman Pešek
Bc. Roman Pešek, Efektivní kurzy.cz Lektor kurzů Efektivní komunikace, Prezentační dovednosti v praxi, Time managment, Fundraising, Základní kurz pro manažery a Rozšířený kurz pro manažery. Poskytuje odborné poradenství – fundraising, komunikační dovednosti a sebeřízení. V oblasti vzdělávání, rozvoje a řízení působí téměř 15 let. V minulosti pracoval jako metodik nestátních neziskových organizací Pardubického kraje, fundraiser, personalista, lektor kurzů měkkých dovedností, moderátor odborných konferencí, kmenový vychovatel, vedoucí linky důvěry, operátor call centra a obchodník. Několik let dobrovolnicky organizoval a celoročně vedl skautský oddíl - včetně vedení táborů. Vzdělání lektora a absolvované kurzy Univerzita Hradec Králové – speciální pedagog. Výcvik v koučování, Výcvikový program manažerských dovedností, Výcvikový program selfmanažerských dovedností, Time management IV generace, Komunikační dovednosti, Moderní profesionál, Práce se stresem a duševní výkonnost, Týmová práce a spolupráce, Psychosociální výcvik, Telefonická krizová intervence, Pokračovací kurz krizové intervence, Internetové poradenství, Telefonická komunikace, Projektové řízení, Vstupní vzdělání úředníků samosprávných celků a mnohaleté individuální i týmové manažerské supervize a koučování.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

MAN - 19

Kurz Efektivní komunikace I aneb Jak se dohodnout

Tento interaktivní kurz je zaměřen na oblast komunikačních dovedností. V jeho rámci účastníci získají komunikační techniky zaměřené na uzavírání dohod, trvání na jejich dodržování, poskytnutí zpětné vazby a neverbální komunikace. Okruhy témat a volba komunikačních nástrojů zohledňuje nejčastější situace v pracovních a v soukromých situacích. Mezi další témata kurzu patří: identifikace rizik komunikace a nástroje pro řešení; klíčové vlastnosti pro efektivní komunikaci a vztahy; emoční a komunikační mapa.

Účastníci kurzu získají základní přehled v oblasti komunikačních dovedností. Seznámí se a v praxi vyzkouší užitečné komunikační techniky zohledňující principy strategie vítěz/vítěz. Absolventi získají základní komunikační nástroje pro vytváření dohod, pro trvání na dohodách a pro neverbální komunikaci. Mají přehled o nejčastějších chybách v komunikaci a získají nástroje na jejich odstranění.

ProvedeníDiskuze
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Lektor
Roman Pešek
Bc. Roman Pešek, Efektivní kurzy.cz Lektor kurzů Efektivní komunikace, Prezentační dovednosti v praxi, Time managment, Fundraising, Základní kurz pro manažery a Rozšířený kurz pro manažery. Poskytuje odborné poradenství – fundraising, komunikační dovednosti a sebeřízení. V oblasti vzdělávání, rozvoje a řízení působí téměř 15 let. V minulosti pracoval jako metodik nestátních neziskových organizací Pardubického kraje, fundraiser, personalista, lektor kurzů měkkých dovedností, moderátor odborných konferencí, kmenový vychovatel, vedoucí linky důvěry, operátor call centra a obchodník. Několik let dobrovolnicky organizoval a celoročně vedl skautský oddíl - včetně vedení táborů. Vzdělání lektora a absolvované kurzy Univerzita Hradec Králové – speciální pedagog. Výcvik v koučování, Výcvikový program manažerských dovedností, Výcvikový program selfmanažerských dovedností, Time management IV generace, Komunikační dovednosti, Moderní profesionál, Práce se stresem a duševní výkonnost, Týmová práce a spolupráce, Psychosociální výcvik, Telefonická krizová intervence, Pokračovací kurz krizové intervence, Internetové poradenství, Telefonická komunikace, Projektové řízení, Vstupní vzdělání úředníků samosprávných celků a mnohaleté individuální i týmové manažerské supervize a koučování.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

MAN - 20

Efektivní komunikace II aneb Jak se dohodnout

Tento kurz je zaměřen praktické vyzkoušení si uzavírání dohod a vyjednávání. V jeho rámci si účastníci v malých skupinkách vyzkouší v rámci modelových situací a za podpory lektora uzavřít dohodu zohledňující principy vítěz/vítěz. Získávají rozvojovou zpětnou vazbu, jejímž cílem je identifikace silných a rozvoj slabších míst v procesu vyjednávání v oblasti verbální i neverbální komunikace, díky čemuž dojde k vyšší míře připravenosti na uzavírání těchto dohod. Obsah kurzu: modelové situace ve skupinkách, definování role pozorovatele, vyjednavače a partnera v komunikaci, rekapitulace metod zpětné vazby, definování okruhů témat modelových situací zaměřených na komunikaci s donátory.

Účastníci kurzu si s ohledem na své potřeby v pracovní i v soukromé oblasti vyzkouší několik modelových situací vyjednávání a uzavírání dohod. V malých skupinkách si vyzkouší doporučení z předchozího kurzu a ze své dosavadní praxe. Získávají informaci o svých silných stránkách v oblasti komunikace a doporučení pro rozvoj stránek slabších. Zvýší se míra jejich připravenosti pro uzavírání vzájemně výhodných dohod, trvání na nich a zachování principu vítěz/vítěz.

ProvedeníWorkshop
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
Lektor
Roman Pešek
Bc. Roman Pešek, Efektivní kurzy.cz Lektor kurzů Efektivní komunikace, Prezentační dovednosti v praxi, Time managment, Fundraising, Základní kurz pro manažery a Rozšířený kurz pro manažery. Poskytuje odborné poradenství – fundraising, komunikační dovednosti a sebeřízení. V oblasti vzdělávání, rozvoje a řízení působí téměř 15 let. V minulosti pracoval jako metodik nestátních neziskových organizací Pardubického kraje, fundraiser, personalista, lektor kurzů měkkých dovedností, moderátor odborných konferencí, kmenový vychovatel, vedoucí linky důvěry, operátor call centra a obchodník. Několik let dobrovolnicky organizoval a celoročně vedl skautský oddíl - včetně vedení táborů. Vzdělání lektora a absolvované kurzy Univerzita Hradec Králové – speciální pedagog. Výcvik v koučování, Výcvikový program manažerských dovedností, Výcvikový program selfmanažerských dovedností, Time management IV generace, Komunikační dovednosti, Moderní profesionál, Práce se stresem a duševní výkonnost, Týmová práce a spolupráce, Psychosociální výcvik, Telefonická krizová intervence, Pokračovací kurz krizové intervence, Internetové poradenství, Telefonická komunikace, Projektové řízení, Vstupní vzdělání úředníků samosprávných celků a mnohaleté individuální i týmové manažerské supervize a koučování.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů